Försäkringsförmedling och anknutet ombud

Hyresgaranti Sverige AB, org. nr. 559142-6456, (hädanefter kallat “Hyresgaranti”) är registrerat som anknutet ombud till Nordic Guarantee, org. nr. 516406-0112, hos Bolagsverket. Registreringen avser Skadeförsäkringar 15 Borgen. Du kan kontrollera Hyresgarantis registrering hos Bolagsverket.

Nordic Guarantee står under Finansinspektionens tillsyn. För fullständig information, se Företagsregistret hos Finansinspektionen.

Hyresgaranti omfattas av lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Exklusiv försäkringsgivare för Hyresgarantis försäkringar är Nordic Guarantee. Hyresgaranti distribuerar enbart försäkringar under Hyresgarantis varumärke. Nordic Guarantee är försäkringsgivare för samtliga försäkringar som distribueras av Hyresgaranti. Nordic Guarantee eller något annat försäkringsföretag har inte ett innehav i Hyresgaranti.

För att driva och utveckla verksamheten erhåller Hyresgaranti en provision från Nordic Guarantee.

Hyresgaranti tar betalt av Kunden genom arvode och/eller provision. Vilken ersättningsform som gäller i det enskilda fallet framgår av Uppdragsavtalet mellan Hyresgaranti och Kund. Provision är dock det mest vanligt förekommande.

Hyresgaranti ska, enligt lagen och försäkringsdistribution, i god tid innan ett försäkringsavtal ingås lämna information till kunden om vilken form av ersättning som förmedlaren får för försäkringsavtalet, vem som betalar ersättningen och storleken på ersättningen eller, om detta inte är möjligt, grunderna för hur ersättningen bestäms.

Ersättning utgår så länge som giltigt försäkringsavtal finns som har förmedlats av Hyresgaranti.

Ansvarsförsäkring

Hyresgaranti går under Nordic Guarantees ansvarsförsäkring.

Ersättning till anställda

Anställda på Hyresgaranti erhåller endast fast lön. Lagkravet om att följa interna riktlinjer för ersättningar till anställda enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution innebär således ingen förändring för Hyresgaranti. Lagkravet innebär bland annat att anställda inte får ha en rörlig ersättning som överstiger den fasta lönen. Den rörliga ersättningen måste dessutom vara till hälften baserad på kvalitativa kriterier såsom kundnöjdhet. Eftersom ingen i Företaget erhåller rörlig lön uppstår ingen problematik eller intressekonflikt vad avser att tillgodose Kundens bästa intresse.

​Nedan följer kontaktuppgifter till Finansinspektionen, Bolagsverket och Konsumentverket.

Kontaktuppgifter

Finansinspektionen

Box 7821

103 97 Stockholm

finansinspektionen@fi.se

www.fi.se

T: 08-408 980 00

Bolagsverket

851 81 Sundsvall

bolagsverket@bolagsverket.se

www.bolagsverket.se

T: 0771-670 670

Konsumentverket

Box 48

651 02 Karlstad

konsumentverket@konsumentverket.se 

www.konsumentverket.se

T: 0771-42 33 00

Har du synpunkter på vår hyresgarantiförsäkring?

​Hos oss på Hyresgaranti är våra kunder vår viktigaste tillgång och vår strävan är att du som kund ska vara nöjd med oss som förmedlare av din hyresgarantiförsäkring för ditt kontor eller lokal.

Det är viktigt att du berättar för oss om du inte är nöjd med de tjänster eller produkter vi tillhandahållit till dig. Enklast och snabbast är att du kontaktar oss via mail eller telefon. Inkomna klagomål kommer att hanteras skyndsamt och omsorgsfullt.

Om du efter en första kontakt fortfarande anser att dina synpunkter inte har beaktats, ber vi dig kontakta klagomålsansvarig hos Nordic Guarantee (se adress nedan). Redogör så tydligt som möjligt för vad du anser har hänt och vad vi har gjort fel. Det underlättar en snabb hantering.

Michael Gantén
Telefon 08-586 165 17

Postadress
Nordic Guarantee
Kista Science Tower
164 51 Kista
info@nordg.se

För kostnadsfri hjälp kan du också vända dig till Konsumentvägledningen i din kommun, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller till Konsumentverket (Hallå konsument). Vid tvist kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Cookies​

När du besöker vår webbplats samlar vi in viss information med hjälp av cookies. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare.

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse och för att vissa funktioner på våra webbplatser ska fungera.

För statistik och analys.
Vi använder även cookies för att samla in icke-personlig information om antalet besökare på våra webbplatser, för att inhämta information om hur våra webbplatser används samt hur vi kan förbättra dem för dig som användare. De verktyg vi använder oss av är Google Analytics.

Vi använder oss även av cookies för att tillhandahålla dig intressebaserad marknadsföring. Vi använder Google AdWords, DoubleClick och sociala medier (som Facebook och Instagram) för annonsering.

Om du inte vill motta målinriktad annonsering från annonsnätverk som Google och Facebook kan du ändra dina annonseringsinställningar på deras webbplatser.

Ditt samtycke till användande av cookies

Genom att besöka och använda våra webbplatser och tillåta cookies i din webbläsares inställningar godkänner du vår användning av cookies. Om du inte vill godkänna detta behöver du stänga av funktionen för tillåtande av cookies i din webbläsares inställningar.

​Vill du veta mer?

Har du frågor eller synpunkter om våra webbplatser är du välkommen att kontakta oss på info@hyresgaranti.se. På pts.se/cookies och på aboutcookies.org kan du läsa mer om cookies och hur de används. På Your Online Choices kan du läsa mer om intressebaserad annonsering.

GDPR​

Det här är Hyresgaranti personuppgiftspolicy. Den beskriver för dig vilka personuppgifter vi samlar in om dig, och varför vi gör det.
Policyn gäller då Hyresgaranti Sverige AB, org. nr. 559142-6456, (“Hyresgaranti”), tillhandahåller försäkringstjänster till dig.

​Information om insamlade personuppgifter sker i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (GDPR).

​Hyresgaranti bedriver verksamhet med försäkringsförmedling. I sin verksamhet tecknar Hyresgaranti avtal för kunders räkning inom ramen för sin verksamhets ovan angivna ändamål. Förmedling av en försäkring som leder till avtal förutsätter att Hyresgaranti mottar, registrerar och vidarebefordrar de personuppgifter som är nödvändiga för att en tjänst eller en försäkringsprodukt kan avtalas och förmedlas till kunden. Hyresgaranti behandlar enbart sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgöra avtalets skyldigheter och till vilka avtalsparten också lämnat sitt skriftliga samtycke enligt denna handling, enligt art 6-10 GDPR.

​Information om insamlade personuppgifter från den registrerade
Ändamålen med behandlingen är att förmedla försäkringsavtal och för att kunna administrera ett sådant avtal. Den lagliga grunden utgörs dels av nödvändigheten till behandlingen för fullgöra avtalet och dels att den registrerade lämnat sitt samtycke till den behandlingen. Den lagliga grunden kan även exempelvis utgöras av behandling enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller lag (2005:405) om försäkringsförmedling eller lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Förutom att Hyresgaranti själv behandlar personuppgifterna för uppfyllande av sin avtalsdel kan personuppgifterna behöva överföras till mottagare som utfärdar den tjänst som avtalet avser, i förekommande fall försäkringsgivare.

Personuppgifterna kommer att behandlas och lagras under avtalets löptid eller senast till den tidpunkt när lagenlig preskriptionstid, för fordringar med anledning av avtalet, har inträtt.

Under tiden för behandling av personuppgifterna har den registrerade rätt att begära tillgång till dem, att begära rättelse av felaktiga uppgifter, att begära radering av uppgifter eller invända mot behandling samt även rätt till dataportabilitet av uppgifterna.

Om den registrerade återkallar sitt samtycke kan avtalsrättslig skyldighet för behandling av personuppgifterna föreligga. En återkallelse påverkar inte heller lagenligheten av behandling innan samtycket återkallades.

Eftersom den registrerades tillhandahållande av personuppgifter till Hyresgaranti är ett avtalsenligt krav för att kunna utföra den avtalade tjänsten är den registrerade också skyldig att tillhandahålla uppgifterna. Underlåtenheten att tillhandahålla uppgifterna kan innebära ett kontraktsbrott med civilrättsliga följder enligt svensk lagstiftning såsom exempelvis hävning av avtalet.

Hyresgaranti behandlar inte personuppgifter för annat än angivna ändamål och de intresseavvägningar som krävs med anledning av uppfyllande av avtal.

Klagomål på personuppgiftsbehandlingen kan lämnas till tillsynsmyndigheten – Datainspektionen.

Hyresgarantis Dataskyddsombud heter Alexander Blom och han kontaktas genom e-post på ;alexander.blom@hyresgaranti.se